ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява условията за ползване на сайта www.cattleyahome.com и електронния магазин. Те регулират отношенията между „КАТТЛЕЯ ХОУМ“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „CattleyaHome“, наричан също ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 • Наименование на Доставчика: КАТТЛЕЯ ХОУМ ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. Зелена круша 15
 • Данни за кореспонденция: support@cattleyahome.com
 • Уеб страница: www.cattleyahome.com
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 205470828
 • Номер по ДДС: BG205470828

ДЕФИНИЦИИ

 • Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което при извършването на покупка дава съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия;
 • Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието чрез средства за комуникация (по електронен път, телефон и др.);
 • Купувач – физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин;
 • Електронен магазин – платформа, посредством която се извършва продажба на стоки или услуги, хостван на уеб адреса www.cattleyahome.com;
 • Поръчка – електронен документ, представяващ комуникационна форма между Cattleya Home и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача намерението си за купуване на стоки или услуги от електронния магазин;
 • Моята количка – секция в сайта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя стоки и услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;
 • Стока(-и) и Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на електронния магазин;
 • Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на електронния магазин, марката Cattleya Home или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат от електронния магазин;
 • Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги чрез електронния магазин, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на електронния магазин.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 • Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 • Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Общите условия на Cattleya Home обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на електронния магазин.
 • Всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте:
  • се запознали внимателно с общите условия за използването му;
  • сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 • Cattleya Home e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Cattleya Home стоки, включително следното:
  • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Cattleya Home чрез интерфейса на страницата на Cattleya Home, достъпна в Интернет;
  • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Cattleya Home;
  • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Cattleya Home, съгласно поддържаните от Cattleya Home начини за разплащане.
  • Да получават информация за нови стоки предлагани от Cattleya Home;
  • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от Закона предимно чрез интерфейса на страницата на Cattleya Home в Интернет
 • Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 • Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Cattleya Home чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.cattleyahome.com или друго средство за комуникация от разстояние.
 • По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
 • Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Cattleya Home и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Cattleya Home в Интернет.
 • Доставчикът изпраща по куриер заявените от Ползвателите стоки в срок до 14 работни дни и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия, както и ако е писмено уговорено друго между Доставчика и Потребителя
 • Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
 • Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 • Cattleya Home си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на сайта. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на сайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през електронния магазин се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.
 • Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 • Екипът на Cattleya Home полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в сайта и електронния магазин. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Cattleya Home уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
 • Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Cattleya Home се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
 • Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 • Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него.
 • Cattleya Home ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Cattleya Home прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 • Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност.
 • При всички случаи Cattleya Home уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
 • Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез електронно съобщение, изпратен на телефона му уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
 • Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всяка Стока ще бъде придружавана от гаранционен сертификат.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 • Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Cattleya Home.
 • Договорът се сключва на български език.
 • Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 • Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
 • Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 1. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Cattleya Home и добавянето им към количката;
 2. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 3. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 4. Потвърждение на поръчката;
 • Cattleya Home си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Cattleya Home по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се свържи с Cattleya Home, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Cattleya Home не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 • Клиентът има право да изпрати мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Cattleya Home на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат игнорирани от екипа на Cattleya Home.
 • Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта контакти.
 • Cattleya Home може да публикува рекламна или промоционална информация за предлаганите Стоките и/или Услугите
 • В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Cattleya Home се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова Cattleya Home препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от Cattleya Home.
 • Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Съдържанието, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на сайта, са изключителна собственост на Cattleya Home.
 • Cattleya Home има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
 • Нищо в сключения между Cattleya Home и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Cattleya Home последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на сайта или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Cattleya Home върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Cattleya Home.
 • Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
 • Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Cattleya Home за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Cattleya Home и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Cattleya Home, която има право да потърси отговорността на Клиента за това.
 • Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Cattleya Home няма да се счита за съгласие от страна на Cattleya Home да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Cattleya Home.
 • Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Cattleya Home.

ПОРЪЧКА

 • Клиентът може да прави Поръчки в електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 • Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
 • Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Cattleya Home във връзка с Поръчката дали са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Cattleya Home да предостави тези данни на куриер, който да достави стоките;
 • С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на Cattleya Home и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 • Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
  • предоставените от Клиента данни в електронния магазин са непълни и/или грешни.
 • Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Cattleya Home в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Cattleya Home. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуга или от датата на приемане на стоките от Купувача или трето лица, различно от превозвача.
 • Клиентът следва да уведоми Продавача за отказа си на support@cattleyahome.com или на посочените в Сайта контакти в срок от 14 календарни дни. Клиентът може да върне Стоката/ите и като попълни формуляра, предоставен от Cattleya Home в страница Връщане на продукти и го изпрати по електронната поща на адрес: support@cattleyahome.com.
 • Продуктите, закупени от Cattleya Home могат да бъдат върнати в срок до 14 дни от датата на получаване на пратката (независимо дали от физическо или юридическо лице).
 • За да е валиден стандартният формуляр за отказ, предоставен в страница Връщане на продукти, той трябва да бъде попълнен до 14 календарни дни от дата на доставка на продукта и изпратен към Cattleya Home.
 • Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени от Вас, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания и всякакви други нанесени щети.
 • Трябва да върнете продуктите в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които е доставен продукта.
 • Продавачът се задължава да възстанови всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, като търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин за доставка на стоките, различен от най-евтиния възможен вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
 • При връщане на сума, заплатена с дебитна/кредитна карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.
 • Сумата ще бъде възстановена от Продавача в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната транзакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
 • Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 • Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Cattleya Home, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от даден модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Cattleya Home, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Cattleya Home:
  • регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;
  • изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по електронната поща или чрез съобщения;
  • осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
 • Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Cattleya Home неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през сайта. Cattleya Home има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Cattleya Home може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със сайта. Cattleya Home няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
 • С предоставянето на свои данни на Cattleya Home (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързва Cattleya Home или трети лица, които са куриери, партньори на Cattleya Home и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Cattleya Home може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 • Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта, са крайни
 • Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Cattleya Home на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.
 • Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
 • Cattleya Home издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на електронния магазин на Cattleya Home. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път. В случай, че тези платежни документи не са получени за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа, молим да ни уведомите на имейл адреса: support@cattleyahome.com .
 • С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен да информира екипа на Cattleya Home. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 • Заплащането в електронния магазин на Cattleya Home може да стане по един от следните начини:
  • Наложен платеж – плащане при получаване на стоката. Клиентът заплаща дължимата сума на куриера при доставката, като получава разписка за пощенски паричен превод от куриера.
  • Банков превод – плащането се извършва след поръчката, клиентът следва да преведе сумата по банкова сметка на търговеца в рамките на 3 /три/ дни. След осчетоводяване на плащането се извършва изпращането на стоката към клиента.
  • Кредитна/дебитна карта – клиентът заплаща сумата по поръчката чрез кредитна или дебитна карта чрез модула за картови разплащания в сайта на Cattleya Home

ДОСТАВКА НА СТОКИ

 • Срокът на доставка е между 3 и 5 работни дни, освен ако изрично не е уговорено друго между Продавача и Купувача.
 • Всяка пратка има свой уникален номер, чрез който може да се проследи в реално време.
 • Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Cattleya Home, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.
 • Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл support@cattleyahome.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
  • Cattleya Home ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите на територията на България и ЕИП
  • Условията на доставката за продуктите, предлагани от Cattleya Home се намират на инфо страницата на сайта „Доставка“.
  • Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се поставят в количката.

ГАРАНЦИИ

 • Продавачът предлага всички Стоки на сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.
 • По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Cattleya Home, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Cattleya Home.
 • Гаранционните сертификати, издадени от самия Cattleya Home, ще се изпращат на Купувача в електронен формат на посочения от Купувача и-мейл адрес.
 • Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 • Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

Алтернативно решаване на спорове

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

 • Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
 • Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/

АКТУЗАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ПРИЗНАТИТЕ ОРГАНИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 • Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 • За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 • Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
 • Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Cattleya Home.