Общи разпоредби за поверителност

Екипът на „Каттлея Хоум” ЕООД поема пълен ангажимент за осигуряването на поверителност и защита на личните Ви данни, в качеството ни на Администратор на лични данни. Считаме гарантирането на правото на защита на лични данни за основен наш ангажимент. Ние влагаме всички необходими усилия и средства, за да обработваме Вашите лични данни в пълно съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и всяко друго приложимо българско законодателство. Именно защото един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, за да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти или услуги.
Запазваме си правото да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения по начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. В такъв случай ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради тази причина любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.
Настоящият документ е написан по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни максимално в прочитането и разбирането ѝ. Политиката по поверителността обяснява кога и защо събираме лична информация („лични данни” и „лична информация” са използвани като идентични термини в настоящия документ) за нашите посетители, как я използваме, условията, при които можем да я разкриваме на други и как я защитаваме.
Кои сме ние и как да се свържете с нас
Cattleya Home е търговско наименование на „Каттлея Хоум” ЕООД, българско юридическо лице.
За целите на законодателството в областта на личните данни, ние сме Администратор на лични данни при обработването на Вашите лични данни.
Ние високо ценим Вашите мнения и препоръки, именно затова ние имаме готовност да Ви предоставим допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на Вашите лични данни. В случай че възникнат въпроси или коментари по отношение на настоящата Политика, на началната страница на сайта можете да откриете контакти, да намерите информация за връзка с нас от Общите условия или директно да ни пишете. Всякакви въпроси, свързани с тази Политика можете да изпращате на support@cattleyahome.com.

Кои категории лични данни обработваме

Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите.

 • Когато се свързвате с нас посредством формата за контакт на началната страница на сайта www.cattleyahome.com, Вие ни изпращате Вашите име и имейл;
 • Когато правите поръчка, Вие ни предоставяте следната информация: желаният/желаните от вас продукт/и, име и фамилия, адрес на доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер и др.;
 • За да ви предоставим индивидуални предложения, които са съобразени с Вашите предпочитания, ние обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт. Можете да научите повече в тази връзка, като прочетете Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин „чувствителни данни”, включени в специални категории лични данни в Общия регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица на възраст под 16 години.

Защо събираме лични данни и какви са целите на обработването им

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на продукти и услуги на Cattleya Home във Ваша полза;
 • Усъвършенстване на нашите продукти и услуги;
 • Предоставяне на актуална информация, пряко свързана с продукти, които се заявили;
 • Получаване на обратна връзка от Вас относно продуктите и услугите ни;
 • Ви информираме относно промени в Общите условия, Политиката за поверителност и др.;
 • Осигуряване на запазване на Вашите интереси във връзка с ползване на сайта, продуктите или услугите ни.
 • Обработване на поръчки, тяхното приемане, валидиране, експедиране и фактуриране;
 • Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • Подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на Cattleya Home
 • Маркетинг чрез доверени платформи: Google AdWords, Instagram, Facebook и др.
  Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Cattleya Home и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
  В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения, можете да промените решението си и да оттеглите своето съгласие по всяко време чрез:
 • Използване на връзката „Отпиши се” в съобщенията, които получавате от нас;
 • Директен контакт с Cattleya Home чрез изброените по-горе данни за контакт.

Във всички други случаи ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки запазват баланса между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Колко дълго пазим Вашите лични данни

Ние пазим Вашите лични данни доколкото това ни е необходимо за съответната дейност, за която конкретно са предоставени или колкото това е предвидено в договор между нас, при спазван на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативно актове в Република България. Вие винаги може да ни уведомите, че не желаете да получавате съответна информация от нас или искате да бъде изтрита определена информация за Вас. След постигане на целите на обработка на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

Кой има достъп до Вашите лични данни

Ние не продаваме, нито предоставяме под наем Ваши лични данни за маркетингови цели на трети лица.
За извършването на задачи и предоставянето на продукти и услуги на Cattleya Home, ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица – куриери, доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на продукти и услуги от наше име за Вас.
Независимо от това, когато използваме трети лица – доставчици на услуги, ние разкриваме Ваши лични данни, които за изрично необходими за предоставянето на услугата и имаме договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази Вашите лични данни и да не я използва за свои преки маркетингови цели.
Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети лица за техни маркетингови цели, освен ако Вие сте поискали това или е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.
Работим с различни трети лица – доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите стока от нас, съответното трето лице – доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като Администратор на данни на Вашите лични данни и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност. Тези трети лица – доставчици на услуги ще споделят Вашите лични данни с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.
Предоставяне на Ваши лични данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.
Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

Къде обработваме Вашите лични данни

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в Република България. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни, освен когато това не се изисква със Закон.
Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни
Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на Вашите лични данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване принципа за предпазливост. Съхраняваме Вашите лични данни на сигурни устройства като алгоритми за криптиране и гарантиране съхранението на резервни копия.
Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

В кои случаи ще се свързваме с Вас

Ваше право е изборът дали да получавате информация от нас или не.
Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на услугите, които сте заявили, на задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с продукти и услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни, или въз основа на законово изискване.
Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

Данни на непълнолетни лица

Услугите, предоставяни от уебсайта ни, са предназначени за лица, навършили 18 години.
Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате уебсайта ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай ние не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.
Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

Какви са Вашите права

В предвидените от закона случаи, Вие имате право:

 • да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.
 • на достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват и техния източник;
 • на коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на e-mail адреса си и каквато и да е друга информация,
 • на заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679);
 • на уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.
За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информация;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Заявлението се изпраща на support@cattleyahome.com
Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.
Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

 • на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 • на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
 • на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • а подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на support@cattleyahome.com . Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни – Комисия за защита на личните данни.

Бисквитки

Нашият уебсайт, както и използвани от него външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите – Политика за бисквитките.
Напомняме ви, че можете да се свържите с нас по всяко време като изпратите свето искане до нашето длъжностно лице по защита на личните данни по един от следните начини:

 • по електронна поща до адрес: support@cattleyahome.com
 • чрез контактната форма в страницата “Контакт”